BEZPEČNOSŤ

Festivalový areál je monitorovaný pozorným okom bezpečnostnej a usporiadateľskej služby.

Bezpečnostná služba slúži na ochranu návštevníkov a účinkujúcich, stráženie festivalového areálu a zariadenia. Ďalej vykonáva priebežnú kontrolu identifikačných náramkov, osobné prehliadky pri vstupe do areálu, dozerá na dodržiavanie pravidiel, kontroluje používanie zakázaných predmetov a užívanie nepovolených látok. Pri akomkoľvek probléme s bezpečnostnou službou upozornite organizátora.

Bezpečnostná služba je doplnená o usporiadateľskú službu, ktorá organizačne pomáha pri plynulom chode festivalu a tak sa stará o komfort návštevníkov. Ďalej poskytuje návštevníkom informácie a upovedomuje bezpečnostnú službu pri porušovaní pravidiel.

Pre bezproblémové trávenie festivalových dní je potrebné dodržiavať pokyny bezpečnostnej a usporiadateľskej služby v rámci ich kompetencií.

V prípade výnimočnej situácie, následkom ktorej by bolo potrebné urýchlene vyprázdniť festivalový areál, prosíme návštevníkov, aby sa riadili pokynmi bezpečnostnej a usporiadateľskej služby a nepodliehali panike.

Do festivalového areálu je zakázané vnášať akékoľvek predmety a vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť alebo zdravie (pozri záložku Info – Základné pravidlá).

V prípade úrazu alebo iných zdravotných problémov bude k dispozícii zdravotnícka služba, ktorá sa bude pohybovať v areáli festivalu alebo na vyznačenom mieste. Informácie o zdravotníckej službe budú podávať členovia usporiadateľskej a bezpečnostnej služby.

Drogy sú na festivale zakázané. Ak však dôjde k prípadným problémom spojeným s užívaním drog, v záujme zachovania zdravia kontaktujte zdravotnícku službu.

V záujme vlastnej bezpečnosti, ale aj bezpečnosti ostatných návštevníkov festivalu, sa odporúča zodpovedné a tolerantné správanie. Nevyvolávajte konflikty, neprovokujte bezpečnostnú službu. Nepreceňujte svoje možnosti, striedajte pobyt na slnku s oddychom v tieni, prijímajte dostatočné množstvo tekutín (aj nealkoholických).

Celkovo je dôležité, aby sme si boli navzájom bližší a dávali na seba pozor (nielen počas festivalových dní). Aby sme si festival užili a mohli sa opäť stretnúť.