ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Festival sa koná za každého počasia s výnimkou prírodných katastrof.

Zaplatené vstupné sa nevracia, vstupenka je nenávratná a nevymieňa sa.

Každý návštevník pri vstupe dostane identifikačný náramok, ktorý ho oprávňuje na pobyt vo festivalovom areáli. Za stratu, odcudzenie alebo poškodenie náramku organizátor nenesie zodpovednosť. V prípade, že návštevník nebude mať náramok alebo tento bude poškodený, prípadne falošný, bude vyvedený z areálu a bude od neho vymáhaná náhrada škody v minimálnej hodnote ceny vstupného.

Je prísne zakázané vnášať do festivalového areálu sklenené nádoby, sklenené fľaše, predmety ohrozujúce bezpečnosť, dáždniky (uprednostnite prišiplášte), zbrane akéhokoľvek druhu, pyrotechnické predmety horľaviny, drogy a psychotropné látky.

Za týmto účelom môže byť návštevník, vstupujúci do festivalového areálu prehľadaný. V prípade nálezu uvedených predmetov, mu budú tieto zabavené a vydané na základe dohody po skončení festivalu. V prípade odmietnutia ich vydania môže byť návštevníkovi odopretý vstup do festivalového areálu.

Organizátor si vyhradzuje právo odoprieť vstup osobám, ktoré sú výrazne pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, ďalej osobám, ktoré akýmkoľvek spôsobom propagujú rasovú, náboženskú a národnostnú neznášanlivosť, a osobám mladším ako 12 rokov bez sprievodu zodpovednej osoby.

Organizátor nenesie zodpovednosť za zranenia návštevníka vzniknuté počas festivalu spôsobené nedbalosťou alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov. Organizátor nenesie zodpovednosť za zranenia návštevníka spôsobené mimo festivalového areálu.

Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadnú materiálnu ujmu návštevníka a iné straty. Stratené veci bude počas trvania festivalu možné vyzdvihnúť si v “Stratách a nálezoch” pri vstupe do areálu a po jeho skončení budú zverejnené na oficiálnej festivalovej stránke http://www.rockscape.sk/.

Vstup na festivalové pódium a do backstage zóny je pre návštevníkov zakázaný. Porušenie tohto zákazu môže byť dôvodom na odobratie identifikačného náramku a odopretie ďalšieho pobytu vo festivalovom areáli.

Počas konania festivalu je zakázané zhotovovanie zvukových a obrazových záznamov hudobného programu. Organizátor zabezpečí z vlastných kapacít dostatočné množstvo archívnych záznamom, ktoré budú po skončení festivalu verejne prístupné.

Každý návštevník súhlasí s tým, aby fotografie alebo iný záznam jeho osoby, ktorý je zhotovený počas doby trvania festivalu boli použité v akejkoľvek technickej úprave pre promovanie festivalu v budúcnosti, a to bez peňažnej náhrady a časového obmedzenia.

Vo festivalovom areáli je prísne zakázaný predaj produktov a služieb akéhokoľvek druhu bez predchádzajúceho súhlasu organizátora.

Vo všetkých otvorených priestoroch festivalového areálu je dovolené fajčiť. Prosíme však fajčiarov, aby boli tolerantní a napríklad v dave počas koncertov, v blízkosti detí alebo v blízkosti stánkov s jedlom nefajčili.

Drogy sú na festivale zakázané. Držanie a konzumácia drog, vrátane marihuany, sú trestným činom v zmysle Trestného zákona. Uvedené bude preto priebežne kontrolované, pri vstupe i v rámci festivalového areálu. Ak však dôjde k prípadným problémom, spojeným s užívaním drog, v záujme zachovania zdravia kontaktujte zdravotnícku službu.

Odporúča sa pribaliť si preukaz poistenca, občiansky preukaz, hygienické potreby, peniaze, potrebné lieky a v prípade nepriaznivého počasia pršiplášť alebo nepremokavú variantu oblečenia.